Sớ Cúng Vợ I (Tam Minh Hiển Đạt)

Sớ Cúng Vợ I   Nguyên văn: 伏以 三明顒達、能消煩惱稠林、六度固修、方到菩提覺 岸、度生莫測、故開方便之門、愍勃無窮、特啟歸原之路。疏為越南國...省...縣[郡]...社...村、家受奉 佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜千 大覺能仁、俯垂炤鑒。 奉爲...之香靈。仝承 佛法以私深、全賴經文而解脫。竊念、天倫配合、永為家室之歡、月下婚書、巳定和諧之好、瑤琴綠斷、今生憂感之懷、炊臼夢成、從有鼓盆之嘆、彌陀垂降、能超中道之人、法質開函、不入下凡之地。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏 南無十方索住三寶-切諸佛作大證明。 南無接引導師阿禰陀佛作大證明。 南無大悲靈感應概世音菩蘋作大證明。 南無大悲大顾地藏王菩蔭作大證明。筵奉、護法諸天、複教善柞、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏豚、莊嚴果德、滇登究竟之階、灌溉仁花、移到固常之道、珠纓寶君、隨坐樓士池閣、全沙用子、逍遙噌所。仰賴 佛恩、證明之不可思議也。謹疏。 佛曆..歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏   Phiên âm: Phục dĩ Tam Minh hiển đạt , năng tiêu phiền não trù lâm; Lục Độ viên tu, phương đáo Bồ Đề giác ngạn; độ sanh mạc trắc, cố khai phương tiện…

Sớ Chồng Cúng Vợ Con Cúng Mẹ (Bách Niên Mộng Huyễn)

Sớ Chồng Cúng Vợ Con Cúng Mẹ Nguyên văn: 伏以 百年夢幻、瑳塵世之循環、十號雄尊、過眞乘而濟度、今陳情訴、仰叩金容。疏為越南國... 省...縣[郡]...社...村、家堂奉 佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜千 大覺能仁、俯垂炤鑒。竊念、勤儉克家、溫涼睦族、藹然和氣、襟懐德澤鄉鄰、翕爾賢能、仁文慈霑子弟、夫妻義重、為期偕偶百年、毋子恩深、豈意分離一旦、夫思妻而莫親、子憶毋以難尋、家中寂聽音磬、生上無聞影響、尊視失仰、族宣無依、一鄉遠近咸恩、二姓尊卑并憶、施恩布德、使窮困而有週、赦子事夫、處閨門而可法、欲酬緒髮、須竭眞心、仗佛慈而濟度超昇、承法力而追思冥福。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏 南無十方當住三寶-切諸佛作大證明。 南無接引導師阿彌陀佛作大證明。 南無大悲靈感應概世音菩薩作大證明。 南無大悲大颜地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、護敎善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏颜、三毒冰消、得十善而往生九品、五陰漏盡、淨六根而早証三乘、長伴仙宮、永居聖果、九玄七祺、承茲善利以霑恩、八難三途、共入毘盧之性海。仰賴 佛恩、證明之不可思議也。謹疏。 佛曆..歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章弟子眾等和南上疏   Phiên âm: Phục dĩ Bách niên huyễn mộng, ta trần thế chi tuần hoàn; Thập Hiệu hùng tôn, át chơn thừa nhi tế độ; kim trần tình tố, ngưỡng khấu kim dung. Sớ…

Sớ Cúng Chồng I (Nhân Thiên Mộ Dạng)

Sớ Cúng Chồng I   Nguyên văn: 伏以 人天模樣、寔為三界之師、調御丈夫、乃訓四生之子、毛端之內、包含塵利之餘、一念之中、廢納正依之物。疏為越南國...冶、...縣[郡]...社...村、家堂奉 佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜千 大覺能仁、俯垂炤蔞。 奉為...之香靈。仝承 佛法以私深、全賴經文而解脫。竊念、全心所托、獨資夫義之恩、仰望終身、唯仗良人之力、室家之美、期白首以諧和、中路之分、赴黃泉而早別、仰遵赦典、敬設花筵、哀恩洪慈、仰伸薦悼。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏 南無十方索住三唷一切諸佛作大證明。 南無接引導師阿彌陀佛作大證明。 南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。 南無大悲大颜地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、護敎善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏颜、經音入耳、善株深植、多生法語開心、棐種消亡、劫果大圓境智、本光清淨、離塵最上車乘、運載安然自在。仰賴 佛恩、證明之不可思議也。 謹疏。 佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏   Phiên âm: Phục dĩ Nhân thiện mô dạng, thật vị Tam Giới chi sư; Điều Ngự Trượng Phu, nãi huấn Tứ Sanh chi tử, mạo đoan chi nội, bao hàm trần sát chi duy…

Sớ Cúng Chị Em Gái (Đại Hùng Xuất Thế)

Sớ Cúng Chị Em Gái   Nguyên văn: 伏以 大紅出世、奇霑善惡之機、囿行修持、均被女男之七、梵音朗誦`、引歸正覺之塲、秘密私宣、接入無元之全。疏為越南國...省...縣[郡]...社...村、家壹奉 佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜干 大覺能仁、俯垂炤鑒。 奉為...之香靈。仝承 佛法以弘深、全賴經文而解脫。竊念、一本所生、枝葉聯芳秀茂、二视遺体、掌珠共美花生、中途早別、忽或悲感之情、覺道先登、頓起馮殘之苦、惟求 佛境、高超沈溺之人、哀息禪師、深牧昏迷之輩。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏 南無十方索住三冑一切諸佛作大證明。 南無接引導師阿彌陀佛作大證明。 南無大悲靈感應概世音菩薩作大證明。 南無大悲大頤地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、護教善计、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏碩、轉女為男、早赴龍華之會、革凡成聖、速登獅吼之沐、悟空中之妙理、智境-如、入不二之法門、所能雙沒。仰賴 佛恩、證明之不可思議也。謹疏。 佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏   Phiên âm: Phục dĩ Đại hùng xuất thế, phổ triệm thiện ác chi cơ, viên hạnh tu trị, quân bị nữ nam chi hóa; phạm âm lãng tụng, dẫn quy chánh giác…

Sớ Cúng Anh Em Trai (Bi Tụy Linh Nguyên)

Sớ Cúng Anh Em Trai   Nguyên văn: 伏以 悲悴鴿原、孰軫急難之義、文垂像赦、敢希趨度之恩、式陳淨供、仰薦眞游。疏為越南國... 省.. .縣[郡]...社...村、家受奉 佛修香設供諷經.. .事。今弟子...等、惟日拜干 大覺能仁、俯垂炤鑒。 奉為...之香靈。仝承 佛法以私深、全賴經文而解脫。痛念、生則同胞、常篤天倫之愛、死分二路、永懷地魄之歸、隔幾月之音 容、痛百年之手足、日月逝永、索乖丨、兆之籤、風雨淒凉、空憶封床之語。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誤、和南拜奏 南無十方索住三寶-切諸佛作大涇明。 南無接引導師阿彌陀佛作大證明。 南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。 南無大悲大颜地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、謾赦善祚、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏 颜、三途止息、常遊兜率之天、六欲全超、更入寶嚴之土、罪花彫落于長空、善果敷榮于勝地。仰賴 佛恩、證明之不可思議也。謹疏。 佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏 Phiên âm: Phục dĩ Bị tụy linh nguyên, thục chẩn cấp nạn chi nghĩa; văn thủy tượng giáo, cảm hy xu độ chi ân; thức trần tịnh cúng, ngưỡng…

Sớ Cúng Cha I (Phụ Khí Thung Đình)

Sớ Cúng Cha I   Nguyên văn: 伏以 父乗椿庭、莫抱終天之痛、 佛居蓮座、敢忘投迪之恭、俯鑒丹忱、仰祈教示。疏為越南國..省..縣[郡]...社...村、家堂奉 佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜干 大覺世尊、俯垂炤鑒。 奉為...之香靈。仝承 佛法以私深、全賴經文而解脫。痛念、劭勞罔極、子道多虧、思痛慕以無禪、庶經乘而可度。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏 南無十方索住三唷一切諸佛作大證明。 南無接引導師阿彌陀佛作大證明。 南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。 南無大悲大頲地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法 諸天、設教善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接牲生。伏頠、數杯茶水、迎歸紫府之間、五色祥雲、接出塵袤之外、頓離五濁、直入九蓮。寔賴 佛恩、證明之不可思議也。謹疏。 謹請司命霸君、土公尊神、以事上奏。 佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏 Phiên âm: Phục dĩ Phụ khí thung đình, mạc bão chung thiên chị thống; Phật cư liên tọa, cảm vong đầu địa chỉ cung; phủ giám đơn thầm, ngưỡng kỳ giáo thị….