Sớ Thổ Công

Theo phong tục tập quán để lại, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm các gia đình người Việt thường dùng sớ Thổ Công làm lễ cúng Thổ Công.

Bàn thờ Thổ công không chỉ thờ một vị, mà thờ ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau. Trong bài vị mọi gia đình người Việt để danh hiệu của cả ba vị thần này, mỗi vị thần đều trông coi một việc khác nhau.

Mã: 3018 Danh mục: , Từ khóa: ,

02473 000 808