Sớ Bán khoán

Một phương pháp để bảo vệ con trẻ của mình, nghĩa là bán con cho Thần Phật, nhất là khi đứa trẻ sinh vào những giờ kỵ như khó nuôi như Kim xà thiết tỏa, quan sát, tướng quân hay dạ đề.

  • Đứa trẻ thường được cha mẹ bán khoán cho Đức ông, đức phật, đức Ngọc Đế, đức Trần Triều đại vương, đức Phù Đổng Thiên Vương, đức Chử Đồng Tử,…
  • Con người trần tục có thể bị tà ma theo dõi ám ảnh, nhưng nếu là con Thần, Phật tà ma phải kiêng sợ.
  • Khi đã bán khoán rồi thì đứa trẻ là con nuôi vị Thần hoặc Phật tại các điện, chùa, đền phủ…mà cha mẹ đứa trẻ đem bán khoán.
Mã: 2952 Danh mục: Từ khóa: ,

02473 000 808