Giấy in sớ A3s rồng chầu không ấn nền vàng (rồng lá)

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Tờ
  • Số lượng: 1000/tập
  • Kích thước: 297×470 mm
  • Lòng sớ: Rồng chầu
  • Đóng ấn: Không ấn
Danh mục:

02473 000 808