Đạo chí yếu

Bát Chánh đạo là con đường trọng yếu nhất, thành tựu giới-định-tuệ là mục tiêu chung nhất của các pháp...

Thực hành Bồ-đề tâm

Bài viết này đề cập đến phương pháp giúp con người ươm trồng tình yêu thương và lòng nhân từ...

Tương tợ Tỳ-kheo

Người hiện tướng đầu tròn, áo vuông nhưng thiếu vắng phạm hạnh, các ác đủ cả thì chỉ “tựa như...

Page 4 of 5 1 3 4 5