Nụ cười của đức Phật

Nụ cười của đức Phật

Trong đời người, có những sự kiện trôi mất, có những câu chuyện xảy ra đi qua đời người rồi...

Thực tập tâm từ

Phật đã nói rằng: “Sau khi dùng tâm quan sát toàn bộ thế gian, ta không thấy có ai thương yêu...

Tỉnh thức & hiểu biết

Vấn đề quan trọng là phải trải nghiệm chứ không tin suông. Để làm được thế, chúng ta phải chú...

Kính Phật, trọng Tăng

Trong ba ngôi Tam bảo, Phật là đấng tôn quý vô thượng không có gì phải nghĩ bàn. Pháp của...

Hiển bày Chánh pháp

Sau mỗi thời tụng kinh, người đệ tử Phật thường nguyện “Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển”. Nguyện...

Page 2 of 5 1 2 3 5