Chuyên đề: khoa cúng

Khoa cúng Thánh Mẫu

Khoa cúng Thánh Mẫu

Thượng lai văn sớ tuyên bạch vân chu, tấu đối bằng mậu kỷ thần linh, biến hóa tạ bính đinh ...

Khoa cúng Sơn Trang

Khoa cúng Sơn Trang

Sắc cầu triệu thỉnh sơn lâm công chúa, mười hai bộ sơn trang, các mán các mường, man ri lừng ...

Khoa cúng cơm thông dụng

Khoa cúng cơm thông dụng

Cúng cơm hàng ngày cho người mới mất là truyền thống tín ngưỡng tâm linh của người Việt, được các ...