Chuyên đề: khoa cúng thí thực

Khoa cúng thí thực

Khoa cúng thí thực

Thí thực là bố thí, theo đó cúng thí thực là việc bố thí thông qua việc thờ cúng.