Thẻ: văn cúng dâng sao

Lễ Tạ Tất Niên

Văn Lễ Trừ Tịch Tất Niên

Tất niên hay cúng Tất niên, Lễ tất niên, tiệc Tất niên là một nghi thức nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và ...