Thẻ: khoa cúng thánh mẫu

Khoa cúng Thánh Mẫu

Khoa cúng Thánh Mẫu

Thượng lai văn sớ tuyên bạch vân chu, tấu đối bằng mậu kỷ thần linh, biến hóa tạ bính đinh ...