Thẻ: khoa cúng sơn trang

Khoa cúng Sơn Trang

Khoa cúng Sơn Trang

Sắc cầu triệu thỉnh sơn lâm công chúa, mười hai bộ sơn trang, các mán các mường, man ri lừng ...