Thẻ: ấn tứ phủ

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Tam phủ là danh từ để chỉ ba vị thần thánh trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam gồm: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu ...