Thẻ: ấn ngọc hoàng

Tìm hiểu về ấn Tam Bảo

Tìm hiểu về ấn Tam Bảo

Ấn Tam bảo hay con dấu Tam bảo là đại ấn của Phật giáo, là vật đại diện cho các nhà chùa.