Thẻ: ấn liên hoa

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Tam phủ là danh từ để chỉ ba vị thần thánh trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam gồm: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu ...

Tìm hiểu về ấn Tam Bảo

Tìm hiểu về ấn Tam Bảo

Ấn Tam bảo hay con dấu Tam bảo là đại ấn của Phật giáo, là vật đại diện cho các nhà chùa.