Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I (Tội Do Tâm Tạo)

Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

罪由心造、福自己求、一念清而萬福莊嚴、六根動而罪愆悉集。疏為越南國...省...郡...社...村、家居奉

佛修香軑供諷經謝過還滿祈安右念和南証明事。今懺

主...、號...仝壇衆等、一 一諸人。稽首頓首、誠惶誠恐、百拜胃干、

覺皇慈父、萬德能仁、俯垂炤鑒。言念、同壇衆等、價稟凡愚智非明、慮攻文而有漏、恐宣演以多乖、唱白失儀、談言雜語、齋主誠心無竭力、鼓樂法器不和音、香煙不正、局琬不潔、助齋菜饌不精、一一等人皆謝過。恭望、十方諸

佛、慈悲赦罪、三界聖賢、仝垂護祐。伏願、罪「章消除、道心堅固、般若花開於此日、菩提·果熟菸今辰、凡所運為、悉皆如意、亡魂超度、齋主康寧。仰賴

佛聖証明。謹疏。

佛曆...歲次...年...月...日時。齋主...等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Tội do tâm tạo, phước tự kỷ sanh; nhất niệm thanh nhi vạn phước trang nghiêm, Lục Căn động nhi tội khiến tất tập.

Sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Quận … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật tu hương hiến cúng phóng kinh tạ quá hoàn mãn kỳ an, hữu niệm hòa nam chứng minh sự. Kim Sám Chủ …, hiệu …, đồng đàn chúng đẳng, nhất nhất chư nhân, khể thủ đến thủ, thành hoàng thành khủng, bách bái mạo can, Giác Hoàng Từ Phụ, Vạn Đức Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Ngôn niệm: Đồng đàn chúng đẳng, chất bẩm phàm ngu trí phi minh, lự công văn nhi hữu lậu; khủng tuyên diễn đĩ đa quai, xướng bạch thất nghi, đàm ngôn tạp ngữ; trai chủ thành tâm vô kiệt lực, cổ nhạc pháp khí bất hòa âm; hương đăng bất chánh, trù oản bất khiết; trợ trai thái soạn bất tinh; nhất nhất đẳng nhân giai tạ quá.

Cung vọng: Thập phương chư Phật, từ bị xá tội; Tam Giới Thánh Hiền, đồng thùy hộ hựu

Phục nguyện: Tội chướng tiêu trừ, đạo tâm kiên cố; Bát Nhã hoa khai ư thử nhật, Bồ Đề quả thục ư kim thần; phàm sở vận vị, tất giai như ý; vong hồn siêu độ, trai chủ khương ninh. Ngưỡng lại Phật Thánh chứng minh. Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Trai chủ … đẳng hoa nam thượng sớ.

 

 

Dịch nghĩa:

Cúi nghĩ:

Tội do tâm tạo, phước tự mình cầu; một niệm trong thì vạn phước trang nghiêm, Sáu Căn động thì tội lỗi chiêu tập.

Sớ tâu: Nay tại Thôn …, Xã …, Huyện (Quận) … , Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh dâng cúng tạ tội hoàn mãn, cầu an nguyện xin chứng minh. Hôm nay Sám Chủ .., hiệu …, cùng toàn thể đàn trong mỗi một người chúng con, cúi đầu sát đất, cung kính nép mình; trăm lại ngưỡng mong. Giác Hoàng Từ Phụ; Vạn Đức Năng Nhân, xót thương chiếu giám.

Nép nghĩ: Đàn tràng chúng con, trí chẳng sáng chất vốn ngu mê, sợ công văn có sai trái, e tuyên bày phạm lỗi lầm; xướng bạch sai nghi, lời lẽ tạp loan; trai chủ thành tâm không tận lực, cổ nhạc pháp khi chẳng hòa âm; hương đãng không đúng, chén bát chẳng sạch; cỗ chay rau quả không tinh, mỏi một chúng con đều tạ tội. Cúi xin mười phương chư Phật, từ bi tha tội; Ba Cõi Thanh Hiền, cùng thương hộ trợ.

Lại nguyện: Tội chướng tiêu trừ, đạo tâm vững chắc; Bát Nhã ngày hôm nay hoa nở, Bồ Đề quả chín vào lúc này, phàm mọi việc làm, thảy đều như ý, vong hồn siêu độ, trai chú an khang. Ngưỡng trong Phật thành chứng minh. Kính dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm…

Trai chủ … chúng con thành kính dâng sở

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808