Sớ Khai Kinh Nhập Đàn (Giác Đạo Ngụy Ngụy)

Sớ Khai Kinh Nhập Đàn

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Khai Kinh Nhập Đàn” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Khai Kinh Nhập Đàn nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

覺道蕤蕤、沙界仰無邊之勝福、齋壇濟濟、法門開不二之玄文、焚香一灶爐中、俯彈素恫、稽首千華全下、仰達洪慈。拜疏為越南國...省...縣[郡]...社...村、家居建壇奉

佛修香諷經... 祈超度事。今弟子(齋主)...惟日仰干

大覺之尊、俯濟幽冥之路、接度

奉爲正度… 之香靈。竊念、木之千條鬱費、從本而生、水之萬派滔滔、由源所出、祭魚祭獸物、尚知赧本乎初、才巳才會托雷人、亦念塡追如一、況此資生資蜍、開光敢忽於永垂、蚓今致敬致瑊、設醮仰祈于超脫。茲者辰逢孟(仲)月、節屬中元、迺地官赦罪之期、是人間投誠之日、香煙靉謎、壇開三畫之連霄、雲集駢臻、虔仗六和之淨侶、披宣大乘

三寶經文、地藏菩薩本頲經、慈悲三昧水懺法、大栽父毋恩重經、加持牲生淨土神咒、堪以…壇、頂禮三身寶相、萬德金容、集此良因、祈增福果、今則儀筵初啟、科範宣持、

謹具疏文、和南拜白、

南血十方盡虛空遍法界微塵剎土中過現未來佛法亻曾三噴光降道塲證明功德。

南無道塲教主本師釋迦牟尼文佛金蓮座下作大蹬明。

南無上中下分三界天曹地府人間諸位聖贊證明寶座。筵奉、法界諸尊菩薩摩訶薩、同垂證鑒、共接往生。伏頤、三冤證明、萬靈洞鑒、患航濟度、接先靈直上于菩提、福果圄成、保後裔同躋于壽域。仰賴慈悲不勝惶恐之至。諲疏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

 

Phiên âm:

Phục dĩ:

Giác đạo nguy nguy, sa giới ngưỡng vô biên chi thắng phước; trai đàn tể tế, pháp môn khai Bất Nhị chi huyền văn: phần hương nhất chú lô trung, phủ đàn tổ khổn; khể thủ thiên hoa đài thượng. ngưỡng đạt hồng từ.

Bái sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn ,gia cư kiến đàn phụng Phật tu hướng phùng kinh kỳ siêu độ sự. Kim đệ tử ( trai chủ ) … duy nhất ngưỡng can, Đại Giác chi tồn, phủ tế U Minh chi lộ, tiếp độ:

Phụng vị chánh độ … chi hương linh.

Thiết niệm  Mộc chi thiên điều uất uất, tùng bồn nhi sanh; thủy chi vạn phải thao thao, do nguyên sở xuất; tể ngư tế thú vật, thượng trị báo bổn hồ sơ, tự dược tự thường nhân, diệc niệm thận truy như nhất; huống thử tư sánh tư thi, khai quang mẫn hốt ư vĩnh thủy; thần kim trị kính trị thành, thiết thiếu ngường kỳ vụ siêu thoát. Tự giả thần phùng mạnh ( trọng ) nguyệt, tiết thuộc Trung Nguyên, nãi Địa Quan xá tội chi kỳ, thị nhân gian thiết thành chủ nhật; hương yên ái đãi, đàn khai tạm trú chi liên tiêu, vẫn tập biền trăn; kiền trượng Lục Hòa chi tịnh lữ, phi tuyển Đại Thừa Tam Bảo kinh văn, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp, Đại Báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, gia trì Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú; kế dĩ … đàn, đảnh lễ Tam Thân bào tướng, vạn đức kim dung: tập thử lương nhân, kỳ tăng phước qua. Kim tắc nghi diện sơ khai, khoa phạm tuyên dương, cần cụ sở văn, họa nam bái bạch:

Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Biến Pháp Vi Trần Sát Độ Trung Giới Quá Hiện Vị Lai Phật Pháp Tăng Tay Bảo quang giảng đạo tràng chứng minh công đức.

Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật kim liên tòa hạ tác đại chứng minh.

Nam Mô Thượng Trung Hạ Phản Tam Giới Thiên Tào Địa Phủ Nhân Gian chư vị thánh hiền chứng minh bảo tòa.

Diện phụng: Pháp giới chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, đồng thủy chứng giám, cọng tiếp vãng sanh.

Phục nguyện : Tam Bảo chứng minh, vạn linh động giám; từ hàng tế độ, tiếp tiên linh trực thương vụ Bồ Đề, phước qua viên thành, bảo hậu duệ đồng tế vu thọ vức. Ngưỡng lại từ bi bất thắng hoàng khủng chi chí. Cần sở.

Phật lịch. Tuế thứ … niên nguyệt … nhất thời.

Đệ tử chủng đằng hỏa nam thường sở.

 

 

Dịch nghĩa:

Cúi nghĩ:

Đạo giác lồng lộng, muốn côi trông vô biên muôn phước bảo; trai đàn đông đúc, pháp môn mở Bất Nhị ấy huyền văn; đốt hương một nền trong lò, củi đầu thành khẩn; vái lạy ngàn hoa đài dưới, ngưỡng thấu ơn từ.

Sớ tâu: Nay tại Thôn …, Xã …, Huyện (Quận) …, Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh lập đàn tràng …, cầu nguyện siêu độ. Đệ tử ( trai chủ) … hôm nay ngưỡng trông đấng Đại Giác, thương độ tối tăm nẻo khổ, tiếp độ:

Cúng chính hương linh …

Nép nghĩ: Cây cỏ trăm cành rậm rạp, từ gốc mà sanh; nước có vạn dòng mênh mông, từ nguồn tuôn chảy; cúng cá cùng thú vật, mới hay báp đáp ban sơ; thờ cúng thờ muôn loại, cũng mong tưởng nhớ như một; huống chi buổi đầu sinh sống, khai hoang dám quên ở xót thương; đến nay chí kinh chi thành, thiết lễ mong cầu được siêu thoát. Nay gặp lúc đầu ( giữa ) tháng, thuộc tiết Trung Nguyên; lúc Địa Quan xá tội hạn kỳ, là nhân gian tâm thành ngày ấy; khói hương nghi ngút, đàn mở liên tục trong ba ngày; mây tự an lành, nương sức chúng tăng thanh tịnh; tuyên đọc kinh văn Tam Bảo Đại Thừa, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Pháp Từ Bi Tam Muội Thủy Sảm, Kinh Đại Bảo Phụ Mẫu Ân Trọng. trì thêm Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chủ, tổng cộng … đàn; đảnh lễ Ba Thân tưởng bảu, muôn đức dung vàng. lấy nhân tốt này, cầu tăng phước quả. Nghi diện nay mới khởi đầu, khoa củng tuyên bày, dâng trọn sở văn, kinh thành thưa thỉnh:

Kính lạy Mười Phương Ba Ngôi Báu Phật Pháp Tăng Trong Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai Khắp Pháp Giới Cùng Tận Hư Không Trong Cõi Vi Trần, phóng quang xuống đạo tràng chứng minh công đức.

Kính lạy đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, Giáo Chủ Đạo Tràng trên tòa sen vàng chứng giảm cho.

Kính lạy các vị thánh hiền trên trời, dưới đất, cõi người chứng giảm cho,

Cúi lạy các vị Bồ Tát Ma Ha Tát trong khắp pháp giới đồng thương chứng giảm, cùng tiếp vãng sanh.

Lại nguyện: Tam Bảo chứng minh, vạn loài ngầm trợ, thuyền từ tế độ, tiếp hương linh thẳng hướng lên Bồ Đề, phước quả tròn thành, giúp cháu con cùng vui vầy sống mãi. Ngưỡng lạy đức từ bị xót thương lòng chỉ thành. Kính dâng sớ.

Phật lịch … Ngày tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

 

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808