Sớ Cúng Chị Em Gái (Đại Hùng Xuất Thế)

Sớ Cúng Chị Em Gái

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Chị Em Gái” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Chị Em Gái nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

大雄出世、普霑善惡之機、囿行修持、均被女男之七、梵音朗誦、引歸正覺之塲、秘密私宣、接入無元之全。疏為越南國...省...縣[郡]...社...村、家壹奉

佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜干

大覺能仁、俯垂炤鑒。

奉為...之香靈。仝承

佛法以弘深、全賴經文而解脫。竊念、一本所生、枝葉聯芳秀茂、二视遺体、掌珠共美花生、中途早別、忽或悲感之情、覺道先登、頓起馮殘之苦、惟求

佛境、高超沈溺之人、哀息禪師、深牧昏迷之輩。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏

南無十方索住三冑一切諸佛作大證明。

南無接引導師阿彌陀佛作大證明。

南無大悲靈感應概世音菩薩作大證明。

南無大悲大頤地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、護教善计、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏碩、轉女為男、早赴龍華之會、革凡成聖、速登獅吼之沐、悟空中之妙理、智境一如、入不二之法門、所能雙沒。仰賴

佛恩、證明之不可思議也。謹疏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Đại hùng xuất thế, phổ triệm thiện ác chi cơ, viên hạnh tu trị, quân bị nữ nam chi hóa; phạm âm lãng tụng, dẫn quy chánh giác chi trường; bí mật hoằng duyên, tiếp nhập Vô Vi chi xá.

Sở vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện( Quận ) … Xã … Thôn, gia đương phụng Phật tu hướng thiết cùng chúng kinh .. sự. Kim đệ tử … đẳng. Duy nhật bải can Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Phụng vị… chi hương linh.

Đồng thừa Phật pháp di hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Thiết niệm: Nhất bồn sở sanh, chị diệp liên phương tú thạnh; nhị thân di thế, chương châu cọng mỹ hoa đường, trung đô tảo biệt, hốt thành bị cảm chi tình; giác đạo tiên đãng, đốn khởi điêu tàn chị khô, duy cầu Phật cảnh, cao siêu trầm nịch chi nhân; ai khẩn Thiền sư, thâm cứu hôn mê chi bối. Tự giả bồn nguyệt thị nhật, thích lâm húy lễ, đệ tử kiền thành, hòa nam bái tấu.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh.

Diên phụng: Hộ pháp chư thiên, hộ giáo thiên thần, nhất thiết chơn tể, đồng thùy lần mẫn, cộng tiếp vãng sanh.

Phục nguyện: Chuyển nữ vị nám, tào phố Long Hoa chi hội; cách phim thành Thành, tốc đăng sự hống chi lâm, ngộ Không trung chỉ diệu lý, trí cánh nhất như: nhập Bất Nhị chi pháp môn, sở năng song tịch. Ngưỡng lại Phật đản, chứng minh chi bất khả tư nghì dã. Cần sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đắng hỏa main thượng sở.

 

 

Dịch nghĩa:

Cúi nghĩ:

Đại Hùng xuất hiện, rộng nhuẩn thiện ác cơ duyên; tròn hạnh tu trì, chung trọn nam nữ giáo hóa; phạm âm đọc tụng, dẫn về chánh giác đạo tràng; bị mật khắp bày tiếp vào và vi cõi diệu.

Sớ tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện ( Quận ) Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh …, cầu nguyện siêu độ. Đệ tử hôm nay, ngưỡng mong Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giám.

Cầu nguyện:

Hương linh …

Cùng nhờ Phật pháp thật rộng sâu, thảy nướng kinh văn mà giải thoát.

Xót nghĩ: Một gốc sanh ra, cành lá ngát hương tươi tốt; song thân lưu thể, chầu trên tay nhà hoa giữa đường cách biệt, chợt thành thương cảm ân tình; đường giác sớm lên, dứt tận điêu tàn khổ não; chỉ cầu cảnh Phật, trầm nịch những người siêu về; khẩn xin Thiền sư, thương cứu hôn mê bao kẻ. Nay gặp ngày này tháng ấy, đúng dịp húy kỵ, đệ tử tâm thành, một lòng lay thinh:

Kinh lạy Mười Phương Thường Trú Tam Bào, hết thảy đức Phật, chứng giám cho.

Kính lạy Phật A Di Đà, vị thầy tiếp dẫn, chống giảm cho.

Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Bi Linh Cảm, chứng giám cho.

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, Đại Bi Đại Nguyện, chứng giám cho.

Cùng xin: Hộ pháp các trời, hộ giáo thiên thần, hết thảy chơn tế, rũ lòng thương xót, cùng tiếp vãng sanh.

Lại nguyện: Chuyển nữ làm nam, sớm dự Long Hoa thắng hội; thay phàm thành Thành, mau lên thuyết pháp rừng thiêng, ngộ lý Không thay mầu nhiệm, trí cảnh là một; vào sâu Bất Nhị pháp môn, ta người vắng lặng. Ngưỡng lạy ơn Phật chứng minh, không thể nghĩ bàn. Kinh dâng sớ.

Phật lịch .. Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808