Sớ Chồng Cúng Vợ Con Cúng Mẹ (Bách Niên Mộng Huyễn)

Sớ Chồng Cúng Vợ Con Cúng Mẹ

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Chồng Cúng Vợ Con Cúng Mẹ” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Chồng Cúng Vợ Con Cúng Mẹ nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

百年夢幻、瑳塵世之循環、十號雄尊、過眞乘而濟度、今陳情訴、仰叩金容。疏為越南國... 省...縣[郡]...社...村、家堂奉

佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜千

大覺能仁、俯垂炤鑒。竊念、勤儉克家、溫涼睦族、藹然和氣、襟懐德澤鄉鄰、翕爾賢能、仁文慈霑子弟、夫妻義重、為期偕偶百年、毋子恩深、豈意分離一旦、夫思妻而莫親、子憶毋以難尋、家中寂聽音磬、生上無聞影響、尊視失仰、族宣無依、一鄉遠近咸恩、二姓尊卑并憶、施恩布德、使窮困而有週、赦子事夫、處閨門而可法、欲酬緒髮、須竭眞心、仗佛慈而濟度超昇、承法力而追思冥福。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏

南無十方當住三寶一切諸佛作大證明。

南無接引導師阿彌陀佛作大證明。

南無大悲靈感應概世音菩薩作大證明。

南無大悲大颜地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、護敎善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。伏颜、三毒冰消、得十善而往生九品、五陰漏盡、淨六根而早証三乘、長伴仙宮、永居聖果、九玄七祺、承茲善利以霑恩、八難三途、共入毘盧之性海。仰賴

佛恩、證明之不可思議也。謹疏。

佛曆..歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛金章弟子眾等和南上疏

 

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Bách niên huyễn mộng, ta trần thế chi tuần hoàn; Thập Hiệu hùng tôn, át chơn thừa nhi tế độ; kim trần tình tố, ngưỡng khấu kim dung. Sớ vị:

Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện (Quận ) … Xã … Thôn, gia đường phụng

Phật tu hướng thiết cũng phúng kinh … sự. Kim đệ tử … đẳng. Duy nhất bái can Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Thiết niệm: Cần kiệm khắc gia, ôn lương mục tộc; ái nhiên hòa khí, khâm hoài đức trạch hương lân; hấp nhĩ hiền năng, nhân ái từ triêm tử đệ; phu thể nghĩa trọng, vi kỳ giai ngẫu bách niên; mẫu tử ân thâm, khởi ý phân ly nhất đán; phu tư thê nhi mạc đỗ, tử ức mẫu dĩ nan tầm; gia trung tích thính âm thanh, đường thượng vô văn ảnh hưởng, tôn thân thất ngưỡng, tộc đảng vô y; nhất hương viễn cận hàm tư, nhị tánh tôn ty tinh ức; thi ân bố đức, sử cùng khốn nhi hữu chu; giáo tử sự phu, xử khuê môn nhi khả pháp; dục thù kết phát, tu kiệt chân tâm; trượng Phật từ nhi tế độ siêu thăng, thừa pháp lực nhi truy tư minh phước. Tư giả bồn nguyệt thị nhật, thích lâm húy lễ, đệ tử kiền thành, hòa nam bái tấu:

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh.

Diên phụng: Hộ pháp chư thiên, hộ giáo thiên thần, nhất thiết chơn tể, đồng thùy lần mẫn, cọng tiếp vãng sanh.

Phục nguyện: Tam Độc bằng tiêu, đắc Thập Thiện nhi vãng sanh Cửu Phẩm; Ngũ Ấm lậu tận, tịnh Lục Căn nhi tảo chứng Tam Thừa; trường bạn Tiên Cung, vĩnh cư Thánh quả; Cửu Huyền Thất Tổ, thừa từ thiện lợi dĩ triệm ân; Bát Nạn Tam Đồ, cọng nhập Tỳ Lô chi tánh hải. Ngưỡng lại Phật ân, chứng minh chi bất khả tư nghỉ dã. Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

 

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Trăm năm mộng huyễn, than trần thể mãi xoay vần; Mười Hiệu hùng tồn, đem chơn thừa mà cứu độ; nay bày tấc dạ, ngưỡng lạy dung vàng.

Sớ tâu: Nay tại Thôn …, Xã …, Huyện (Quận )… Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh … Đệ tử … hôm nay, ngưỡng mong Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giám. Nép nghĩ: Cần kiệm gia môn, mát tươi dòng tộc; vui vẻ hòa khí, hoài mong đức nhuận xóm làng: hợp thuận hiền lương, nhân ái thường trùm con cháu; Vợ chồng nghĩa nặng, chỉ mong đội lứa trăn năm; mẹ con ơn nặng sao đành phân chia một sớm, chồng nhớ vợ nào chẳng thấy, con trông mẹ biết đâu tìm; trong nhà vắng vẻ âm thanh, trên phòng chẳng nghe bóng dáng người thân mất dạng, dòng tộc đâu nương, một làng xa gần đều thương, hai họ lớn nhỏ thay nhớ; ban ơn rãi đức, khiến cùng khốn được nhờ; dạy con thờ chồng, khiến gia đình được yên ổn; muốn đền ơn cà, nên bày chơn tâm; nương Phật từ mà cứu độ siêu thăng, nhờ pháp lực mà cầu siêu phước qua. Nay gặp ngày này tháng ấy, đúng dịp húy kỵ, đệ tử tâm thành, một lòng lạy thỉnh:

Kính lạy Mười Phương Thường Trú Tam Bảo, hết thảy đức Phật, chúng giám cho.

Kính lạy Phật A Di Đà, vị thầy tiếp dẫn, chứng giảm cho.

Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Bi Linh Cảm, chứng giám cho.

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, Đại Bi Đại Nguyện, chứng giảm cho.

Cùng xin: Hộ pháp các trời, hộ giáo thiên thần, hết thảy chơn tế, rủ lòng thương xót, cùng tiếp vãng sanh.

Lại nguyện: Ba Độc trừ tiêu, đạt Mười Thiện mà vãng sanh Chín Phẩm; Năm Âm lậu hết, sạch Sáu Căn mà sớm chứng Ba Thừa; thường bạn Tiên Cung, mãi sống cõi Thánh; Cửu Huyền Thất Tổ, nhờ nương thiện lợi được thấm ơn Tám Nạn Ba Đường, đều nhập Tỳ Lô trong biển tánh. Ngưỡng lạy ơn Phật chứng minh, không thể nghĩ bàn. Kính dâng sớ.

Phật lịch. Ngày …tháng… năm…

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808