Sớ Cúng Cha I (Phụ Khí Thung Đình)

Sớ Cúng Cha I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Cha I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Cha I nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

父乗椿庭、莫抱終天之痛、

佛居蓮座、敢忘投迪之恭、俯鑒丹忱、仰祈教示。疏為越南國..省..縣[郡]...社...村、家堂奉

佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜干

大覺世尊、俯垂炤鑒。

奉為...之香靈。仝承

佛法以私深、全賴經文而解脫。痛念、劭勞罔極、子道多虧、思痛慕以無禪、庶經乘而可度。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏

南無十方索住三唷一切諸佛作大證明。

南無接引導師阿彌陀佛作大證明。

南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。

南無大悲大頲地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法

諸天、設教善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接牲生。伏頠、數杯茶水、迎歸紫府之間、五色祥雲、接出塵袤之外、頓離五濁、直入九蓮。寔賴

佛恩、證明之不可思議也。謹疏。

謹請司命霸君、土公尊神、以事上奏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Phụ khí thung đình, mạc bão chung thiên chị thống; Phật cư liên tọa, cảm vong đầu địa chỉ cung; phủ giám đơn thầm, ngưỡng kỳ giáo thị.

Sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia đường phụng Phật tu hướng thiết cũng phúng kinh … sự. Kim đệ tử … đẳng, duy nhật bái can, Đại Giác Thế Tôn, phủ thùy chiếu giám.

Phụng vị … chi hương linh.

Đồng thừa Phật pháp dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Thống niệm: Cù lao võng cực, tử đạo đa khuy; tự thống mộ dĩ vô thiền, thứ kinh thừa nhi khả độ. Tư giả bổn nguyệt thị nhật, thích lâm húy lễ, đệ tử kiền thành, hòa nam bái tấu.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh.

Diên phụng: Hộ pháp chư thiên, hộ giáo thiên thần, nhất thiết chơn tế, đồng thùy lần mẫn, cọng tiếp vãng sanh.

Phục nguyện: Sổ bôi trà thủy, nghênh quy Tử Phủ chi gian; ngũ sắc tường vân, tiếp xuất trần hoàn chi ngoại; đốn ly Ngũ Trược, trực nhập Cửu Liên. Thật lại Phật ân, chứng minh chi bất khả tư nghì dã. Cẩn sớ.

Cẩn thỉnh Ty Mạng Táo Quân, Thổ Công Tôn Thần, dĩ sự thượng tấu.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sớ

 

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ: Cha xa cõi đời, ôm trọn nỗi đau trọn kiếp; tòa sen Phật ngự,đâu quên đảnh lễ kinh thành; ngưỡng chứng tấc lòng, mong cầu chỉ giáo.

Sớ tấu: Nay tại Thôn… ,Xã … , Huyện (Quận ) …Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh … , cầu nguyện siêu độ. Đệ tử …hôm nay, ngưỡng mong Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giám.

Cầu nguyện:

Hương linh …

Cùng nhờ Phật pháp thật rộng sâu, thảy nương kinh văn mà giải thoát.

Xót nghĩ: Ân đức không cùng, đạo con thiếu sót; nghĩ xót thương chẳng đạt thông, nhờ kinh văn được siêu độ. Nay gặp ngày này tháng ấy, đúng dịp húy kỵ, đệ tử tâm thành, một lòng lạy thinh:

Kính lạy Mười Phương Thường Trú Tam Bảo, hết thảy đức Phật, chứng giảm cho.

Kính lạy Phật A Di Đà, vị thầy tiếp dẫn, chứng giảm cho.

Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Bi Linh đàm, chứng giám cho.

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, Đại Bi Đại Nguyên, chứng giảm cho.

Cùng xin: Hộ pháp các trời, hộ giáo thiên thần, hết thảy chơn tể, rũ lòng thương xót, cùng tiếp vãng sanh.

Lại nguyện: Nước trà vài chén, đón về Tứ Phủ chốn xa; năm sắc mây lành, tiếp ra cuộc đời khổ lụy; dứt lìa Năm Trước, vào thẳng sen đài. Ngưỡng lạy ơn Phật chứng minh, không thể nghĩ bàn Kính dâng sớ.

Cúi xin Ty Mạng Táo Quân, Thổ Công Tôn Thần, đem việc này tâu lên.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

.

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808