Sớ Cúng Mẹ I (Võng Cực Hữu Dư)

Sớ Cúng Mẹ I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Mẹ I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Mẹ I nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

罔桎有餘、涙血染霜前之葉、慈光遍炤、誠心仰日下之葵、稚首千花圭上、香焚一辨爐中。疏為越南國...省..縣[郡]...社...村、家堂奉

佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜千

大覺能仁、俯垂炤鑒。

奉為...之香靈。仝承

佛法以私深、全賴經文而解脫。痛念、奄辭人世、滇往天宮、孝眷興思、盡是偽心之涙、兒孫追想、無非悲血之哀。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏

南無十方常住三唷一切諸佛作大證明。

南無接引導師阿彌陀佛作大證明。

南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。

南無大悲大願地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、謨教善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接往生。

伏颜、天垂窗蓋、地湧金蓮、聞貝葉之經磬、罪消五濁、拜金花之法席、授記一乘。寔賴

佛恩、證明之不可思議也。謹疏。

謹請司命硐君、土公專杜、以事上奏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Võng cực hữu dư, lệ huyết nhiễm sương tiền chi diệp; từ quang biến chiếu, thành tâm ngưỡng nhật hạ chi quỳ; khể thủ thiên hoa đài thượng, hương phần nhất biện lộ trung.

Sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia đường phụng Phật tu hướng thiết cũng phúng kinh .. sự. Kim đệ tử … đẳng. Duy nhật bái can Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Phụng vị … chi hương linh.

Đồng thừa Phật pháp dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Thống niệm: Yếm từ nhân thế, trực vãng Thiên Cung; hiếu quyến hưng tư, tận thị thương tâm chi lệ; nhi tôn truy tưởng, vô phi bị huyết chi ai. Tư giả bồn nguyệt thị nhật, thích lâm húy lễ, đệ tử kiền thành, hòa nam bái tấu.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh.

Diên phụng: Hộ pháp chư thiên, hộ giáo thiên thần, nhất thiết chơn tế, đồng thùy lần mẫn, cọng tiếp vãng sanh.

Phục nguyện: Thiên thùy bảo cái, địa dũng kim liên; văn Bối Diệp chi kinh thanh, tội tiêu Ngũ Trược; bái kim hoa chi pháp tịch, thọ ký Nhất Thừa. Thật lại Phật ân, chứng minh chi bất khả tư nghì dã. Cẩn sớ.

Cẩn thỉnh Ty Mạng Táo Quân, Thổ Công Tôn Thần, dĩ sự thượng tấu.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

 

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Ơn đức khôn cùng, lệ máu nhiễm trước sương trên lá, ánh từ chiếu khắp, thành tâm ngưỡng chứng giám trời cao; cúi đầu ngàn hoa đài bái, hương đốt một nén trong lò.

Sớ tầu: Nay tại Thôn …,Xã … , Huyện (Quận )… Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh …, cầu nguyện siêu độ. Đệ tử … hôm nay, ngưỡng mong Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giám. Cầu nguyện:

Hương linh …

Cùng nhờ Phật pháp thật rộng sâu, thảy nướng kinh văn mà giải thoát.

Xót nghĩ: Xa rời cõi thế, thẳng hướng Thiên Cung; hiếu quyến nhớ thương. cạn cùng thương tâm nước mắt, cháu con tưởng niệm, buồn đau máu chảy ngẩn dài. Nay gặp ngày này tháng ấy, đúng dịp húy kỵ, đệ tử tâm thành, một lòng lạy thinh:

Kính lạy Mười Phương Thường Trú Tam Bảo, hết thảy đức Phật, chúng giảm cho.

Kính lạy Phật A Di Đà, vị thầy tiếp dẫn, chứng giám cho.

Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Bi Linh Cảm, chống giám cho.

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, Đại Bi Đại Nguyện, chứng giảm cho.

Cùng xin: Hộ pháp các trời, hộ giáo thiên thần, hết thảy chơn tệ, rũ lòng thương xót, cùng tiếp vãng sanh.

Lại nguyện: Trời che lọng báu, đất vọt sen vàng, nghe lá bối ấy lời kinh, tội tiêu Năm Trước; lễ hoa vàng nơi chiểu pháp, thọ ký Nhất Thừa. Ngưỡng lạy ôm Phật chứng minh, không thể nghĩ bàn. Kinh dâng sớ.

Cúi xin Tỵ Mạng Táo Quân, Thổ Công Tôn Thần, đem việc này tâu lên.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm.

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808