Sớ Cúng Đại Tường I (Chung Tang Chi Tất)

Sớ Cúng Đại Tường I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Đại Tường I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. SSớ Cúng Đại Tường I nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

Nguyên văn:

伏以

終喪之畢、三年孝事以固全、大道感深、一念至誠而尾拔。疏為越南國. ..省...縣[郡]...社...村、家居奉

佛修香諷經大祥之齋旬、栽答深恩、祈超度事。今弟子...等、惟日仰千

大覺世尊俯垂接度. 痛念

奉為...之香雲.

元命生菸. .. 年... 月.. .日、享陽(壽). .. 、大限于...年...月...日...牌命終。仝承

佛法以私深、全賴經文而解脫。竊念、奄辭人世、廑往天宮、孝眷興恩、盡是傷心之涙、兒孫追想、無非悲血之哀。茲臨大祥之齋旬、正值坤府第十殿、轉輪冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦

大乘法寶之經文. . . 加持往生淨土神呃、頂禮

三身寶相、篙德全容、集此勝因、祈生安養。今則謹具疏章、和南拜白。

南奐西方敎主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、観音接引、勢至提攜、她藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏颜、

三身具足、十號圜明、菁放慈心、私開方便、百八煩惱、俾萬劫以消除、十二因緣、使一辰而早遇、不生不威、無去無來。仰賴

佛恩證明、謹疏。

佛曆..歲次...年...月.. .日時、弟子眾等和南上疏.

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Chung tang chi tất, tam niên hiếu sự đã viên toàn; đại đạo cảm thâm, nhất niệm chí thành nhi tiến bạt.

Sở vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật tu hương phùng kinh Đại Tường chi trai tuần, báo đáp thâm ân, kỳ siêu độ sự. Kim đệ tử … đẳng, duy nhất ngưỡng can, Đại Giác Thế Tôn, phủ thủy tiếp độ. Thống niệm:

Phụng vị … chi hương linh.

Nguyên mạng sanh ư … niên … nguyệt … nhật. Hưởng dương ( thọ ) … Đại hạn vu … niên … nguyệt … nhật … bài mạng chung.

Đồng thừa Phật pháp dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Thiết niệm: Yểm từ nhân thế, trực vãng Thiên Cung; hiếu quyến hưng ân, tận thị thương tâm chi lệ; nhi tôn truy tưởng, vô phi bị huyết chi ai. Tư lâm Đại Tường chi trai tuần, chánh trị khôn phủ đệ thập điện, Chuyển Luân Minh Vương án tiến trình quá. Do thị kiền trượng Lục Hòa chi tịnh lữ, phúng tụng Đại Thừa pháp bảo chi kinh văn …, gia trì Vãng Sanh Tịnh

Độ Thần Chú; đảnh lễ Tam Thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thắng nhân, kỳ sanh An Dưỡng. Kim tắc cẩn cụ sở chương, hòa nam bái bạch:

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật liên tọa tác đại chứng minh.

Cung phụng: Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề huề, Địa Tạng từ tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ, minh dương liệt thánh, đồng thùy mẫn niệm chi tâm.

Phục nguyện: Tam Thân cụ túc, Thập Hiệu viên minh; phổ phóng từ tâm, hoằng khai phương tiện; Bách Bát Phiền Não, tỷ vạn kiếp dĩ bằng tiêu; Thập Nhị Nhân Duyên, sử nhất thần nhi tảo ngộ; bất sanh bất diệt, vô khứ vô lại  Ngưỡng lại Phật ân chứng minh. Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ

 

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Tịnh Bình nước pháp, một giọt thẩm mà trong sạch trời trăng, cành ngọc tảnh không, nửa chấm tưới làm âm dương lợi lạc; muốn sạch bụi trần không nhiễm, nên nướng Giác Ngộ đức từ.

Sớ tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện( Quận ) … , Tinh , nước Việt Nam; có gia đình ( chùa ) thờ Phật, dâng hương hiến cúng khai kinh sám hối, cầu an bảo mạng, nghinh lành tập phước. Đệ tử … hôm nay, đốt lên một nén tâm hương, lạy khắp Ba Thân tướng bảu; nguyện ban từ nhãn, chứng tác lòng thành.

Nép nghĩ: Đệ tử chúng con, sanh đời vượng thịnh, may gặp duyên lành; nặng mang ơn sâu càn khôn chở che, cảm Phật thành chiếu lâm đức lớn. Con nay khẩn thiết bộc bạch, phơi bày chán tâm; muôn lạy cúi đầu, chi thành sám hối; trì tụng, gia trì … các phần thân chủ; đảnh lễ Ba Thân tướng báu, muôn đức dung vàng, lấy nhân tốt này, cầu thêm phước thọ. Nay xin dâng tron sở văn, kinh thành thưa thỉnh:

Kính lạy Ba Ngôi Báu Thưởng Tru Trong Mười Phương chứng giám cho Kính lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ đạo tràng chứng giản cho.

Kính lạy Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tiêu trừ tai họa tăng tuổi thọ, chứng giảm cho.

Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, có từ bi lớn, cứu khổ nạn, linh cảm ứng. Chứng giảm cho.

Cũng xin các vị Bồ Tát Ma Ha Tát khắp pháp giới, vô lượng thành hiền trong đạo tràng, cùng giáng oai quang, xót thương gia hộ.

Lại nguyện: Thần thông cảm ứng, vi diệu oai linh, rưới nước cành dương Cam Lổ thấm khắp thế giới thảy mát trong: lưu biển phước ngập sông ơn, muôn kiếp mất còn lợi lạc. Ngưỡng mong ơn Phật chứng minh Kính dâng sở.

Phật lịch … Ngày … tháng năm.

Đệ tử chúng con kinh thành dáng sở.

.

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808