Sớ Khai Kinh Cầu An I (Tịnh Bình Phát Thủy)

Sớ Khai Kinh Cầu An I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu sớ cầu an để bạn đọc cùng tham khảo. Sớ cầu an là mẫu sớ được dùng để cầu bình an cho cả gia đình, người thân. Sớ cầu an nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân cầu an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sớ cầu an tại đây.

Nguyên văn:

伏以

淨瓶法水、一滴霑而日月澄清、玉葉性空、半點洒而冥陽利樂、欲得殲塵不染、須憑

大凳能明。拜疏為越南國. .. 省. .. 縣(郡)...社...村、家居(本寺)奉

佛修香弒供開經懺悔祈安保命迎祥集福事。今弟子...等、維日焚一篆之心香、禮

三身之唷相。颜舒蓮眼、俯鑒葵心。言念、弟子等生逢盛世、幸遇良緣、荷乾坤復載之恩、感

佛聖焙臨之德。茲者肅陳素恫、披瀝丹心、稽首投誠、翹勤懺悔、諷誦...加持...諸品祚叱。頂禮

三身帘相、萬德金容、集此善因祈增福壽。今則謹具疏文、和南拜白。

南無十方當住三唷作大證明。

南無道塲救主本師釋迦牟尼佛作大證明。

南無消災增延壽藥師琉璃光王佛作大證明。

南無大慈悲救苦難靈感戦世音菩薩。恭奉、遍法界諸尊菩薩摩訶薩、道塲會上無量聖賢、共降威光、同垂加設。伏颜、神通感應、微妙威靈、洒枝頭之甘露、普霑

世界之清涼、留福海之恩波、永劫存亡利樂。仰賴

佛恩証明。謹疏。

佛曆...歲次..年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

Phiên âm:

Phục dĩ

Tịnh bình pháp thủy, nhất địch triêm nhi nhật nguyệt trùng thanh; ngọc diệp tinh không, bán điểm sát nhi minh dương lợi lạc; dục đắc tiêm trần bất nhiễm, tu bằng Đại Giác Năng Minh.

Bái sớ vị: Việt Nam quốc… Tỉnh, … Huyện ( Quận ), … Xã, … Thôn, gia cư ( bổn tự ) phụng Phật tu hướng hiến cúng khai kinh kỳ an bảo mạng nghinh tường tập phước sự. Kim đệ tử … đẳng; duy nhật phần nhất triện chi tâm hương, lễ Tam Thân chi bảo tưởng; nguyện thư Liên Nhãn, phủ giám quỳ tâm.

Ngôn niệm: Đệ tử đằng sanh phòng thanh thế, hạnh ngộ lương duyên hà khôn phụ tải chi ân, cầm Phật thánh chiếu lâm chỉ đức. Tự giả túc trần tổ khổn, phi lịch đơn tâm, khề thủ đầu thành, kiều cần sám hối; phúng tụng … gia trì … chư phẩm thần chú. Đảnh lễ Tam Thân bào tướng, vạn đức kim dung; tập thừ thiện nhân, kỳ tăng phước thọ. Kim tắc cẩn cụ sở văn, hòa nam bái bạch.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiêu Tại Tăng Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cung phụng: Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, đạo tràng hội thượng vô lượng thánh hiền, cọng giáng oai quang, đồng thùy gia hộ.

Phục nguyện: Thần thông cảm ứng, vi diệu uy linh; sải chi đầu chi Cam Lồ, phổ triệm thế giới chỉ thanh lương; lưu phước hải chi ân ba, vĩnh kiếp tồn vong lợi lạc. Ngưng lại Phật ân chứng minh. Cẩn sở.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Tịnh Bình nước pháp, một giọt thẩm mà trong sạch trời trăng, cành ngọc tánh không, nửa chấm tưới làm âm dương lợi lạc; muốn sạch bụi trần không nhiễm, nên nướng Giác Ngộ đức từ.

Sở tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện( Quận ) … , Tinh , nước Việt Nam; có gia đình ( chùa ) thờ Phật, dâng hương hiến cúng khai kinh sám hối, cầu an bảo mạng, nghinh lành tập phước. Đệ tử … hôm nay, đốt lên một nén tâm hương, lạy khắp Ba Thân tướng bảu; nguyện ban từ nhãn, chứng tác lòng thành.

Nép nghĩ: Đệ tử chúng con, sanh đời vượng thịnh, may gặp duyên lành; nặng mang ơn sâu càn khôn chở che, cảm Phật thành chiếu lâm đức lớn. Con nay khẩn thiết bộc bạch, phơi bày chán tâm; muôn lạy cúi đầu, chi thành sám hối; trì tụng, gia trì … các phần thân chủ; đảnh lễ Ba Thân tướng báu, muôn đức dung vàng, lấy nhân tốt này, cầu thêm phước thọ. Nay xin dâng tron sở văn, kinh thành thưa thỉnh:

Kính lạy Ba Ngôi Báu Thưởng Tru Trong Mười Phương chứng giám cho Kính lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ đạo tràng chứng giản cho.

Kính lạy Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tiêu trừ tai họa tăng tuổi thọ, chứng giảm cho.

Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, có từ bi lớn, cứu khổ nạn, linh cảm ứng. Chứng giảm cho.

Cũng xin các vị Bồ Tát Ma Ha Tát khắp pháp giới, vô lượng thành hiền trong đạo tràng, cùng giáng oai quang, xót thương gia hộ.

Lại nguyện: Thần thông cảm ứng, vi diệu oai linh, rưới nước cành dương Cam Lổ thấm khắp thế giới thảy mát trong: lưu biển phước ngập sông ơn, muôn kiếp mất còn lợi lạc. Ngưỡng mong ơn Phật chứng minh Kính dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng năm.

Đệ tử chúng con kinh thành dáng sớ.

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808