Sớ cầu an (Phật nải tam giới y phương)

Sớ Cầu An

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu sớ cầu an để bạn đọc cùng tham khảo. Sớ cầu an là mẫu sớ được dùng để cầu bình an cho cả gia đình, người thân. Sớ cầu an nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân cầu an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sớ cầu an tại đây.

Nguyên văn:

伏以

佛乃三界醫王 、 能除眾生病苦 、 聖是四方良藥 、 服之心体安祥、清淨法身、壽躋大覺 。 拜疏為越南 國...省、...縣(郡)、…社、 . ..村、家居奉

佛修香諷經祈禱解病保命求安事。今弟子...年、惟日 仰干

金相光中、俯垂炤鑒。 言念、三業六根、累世造諸罪 障。 四生六道、延年冤對仇警。或被邪魔親屬、或蓬鬼 魅惡神。苦惱不安、身臨疾病、全憑

佛聖證明、慈悲護佑。五臟調和、 四肢壯健。 茲者本 月吉日、敬設菲義、宣行法事。諷誦

大乘法帘尊經. ·.加持消災諸品神呪、頂禮

三身竇相、萬德金容、集起良因 、祈增福壽。今則謹 具疏文、和南拜白。

南無十方常住三寶作大證明。

南無柬方教主溈月慈容藥師琉璃光王佛證明。

南無上中下分三界天曹地府人間列位諸聖賢。筵

奉、諸尊菩薩 、護法龍祚、伽藍眞宰、諸位善神、 同 垂炤鑒、共降吉祥。伏頤 、三寶蹬明 、放慈光而擁護、 萬靈洞鑒、現神力以扶

南無大慈悲救苦難靈感應觀世音菩薩。

持、疾病早痊、身躬寧靜。仰賴 佛曆..歲次. . . 年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

佛聖證明。謹疏。

 

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Phật nãi Tam Giới  Y Vương, năng trừ chúng sanh bệnh khổ, Thánh thị tứ phương lượng dược, phục chi tâm thể an tường, thanh tịnh Pháp Thân, thọ tế Đại Giác.

Bái sở vị: Việt Nam quốc … Tỉnh, … Huyện ( Quận ) , … Xã, … Thôn, gia cư phụng Phật tu hương phùng kinh kỳ đảo giải bệnh bảo mạng cầu an sự. Kim đệ tử … đẳng, duy nhất ngưỡng can, kim tưởng quang trung, phù thủy chiếu giám.

Ngôn niệm: Tam Nghiệp Lục Căn lụy thể tạo cho tội chướng, Tứ Sanh,  Lục Đạo diên niên can đối cừu thù; hoặc bị tà ma thân thuộc, hoặc trước quỷ mị ác thần; khổ não bất an, thân lâm tật bệnh; toàn bằng Phật Thánh chứng minh, từ bị hộ hưu; Ngũ Tạng  điều hòa, Tứ Chi tráng kiện. Tư giả bồn nguyệt cát nhật, kinh thiết phỉ nghi, tuyến hành pháp sự; phóng tụng Đại Thừa  pháp bảo tồn kinh …, gia trì Tiêu Tai  chư phẩm Thần Chú; đảnh lễ Tam Thân bảo tưởng, vạn đức kim dung; tập thử lương nhân, kỳ tăng phước thọ. Kim tắc cần cụ sở văn, hòa nam bải bạch:

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật chứng minh.

Nam Mô Đại Từ Bị Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Thiên Tào Địa Phủ. Nhân gian liệt vị chư thánh hiền.

Diên phụng: Chư tôn Bồ Tát, Hộ Pháp  Long Thần; Già Lam Chơn Tế, chư vị thiên thần; đồng thùy chiếu giám, cọng giáng cát tường.

Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, phóng từ quang nhi ủng hộ; vạn linh  động giám, hiện thần lực dĩ phò trì; tật bệnh tảo thuyên, thân cung ninh tĩnh. Ngưỡng lại Phật Thánh chứng minh. Cẩn sở.

Phật lịch. Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sở.

Dịch nghĩa:

Cúi nghĩ: Phật là Ba Côi Y Vương, khéo chữa chúng sanh bệnh khổ Thánh ấy bổn phương thuốc tốt, uống vào tâm thể an lành, trong sạch Pháp Thân, lên ngôi giác ngộ.

Sở tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện (Quận ) … , Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương tụng kinh, cầu nguyện giải bệnh, cầu an thân mạng. Hôm nay đệ tử …, ngưỡng tưởng hào quang, xót thương chiếu giảm.

Nép nghĩ: Ba Nghiệp Sáu Căn, bao đời tạo nhiều tội chưởng; Bổn Cổi Sáu Đường, hằng năm oan đổi thù hận, hoặc bị tà ma thân thuộc, hay gặp ác thần quỷ mị; khổ não chẳng an, thân mang tật bệnh; thảy nhờ Phật Thảnh chứng minh, từ bi gia hộ; Năm Tạng điều hòa, Bốn Chỉ tráng kiện. Nay nhân ngày lành tháng tốt, kính bày lễ mọn; tuyến hành pháp sự, trì tụng tồn kinh pháp bảo Đại Thừa, gia trì Tiêu Tai, các thần chủ khác; đảnh lễ Ba Thân tưởng báu, muôn đức dung vàng, lấy nhân tốt này, cầu thêm phước thọ. Nay dâng sở văn, kinh thành lạy thỉnh:

Kinh lạy Ba Ngôi Bảu Thường Trả Trong Mười Phương chứng giảm cho.

Kính lạy đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, giáo chủ phương Đông, tưởng mạo trăng tròn từ bỉ, chứng giảm cho.

Kinh lạy đức Quan Thế Âm Bồ Tát, có từ bi lớn, cứu khổ nạn linh cảm ứng, chứng giảm cho.

Kinh lạy hết thảy các vị thánh hiền trong ba cõi người, địa phủ và trên trời chứng giảm cho.

Cùng xin chư vị Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, đẳng chủ tể Già Lam, các vị thiện thân, đồng thương chứng giảm, ban cho cát tường.

Lại nguyện Tam Bảo chứng minh, phóng ảnh từ bi mà từng hộ, vạn loài ngầm trợ, hiện thân lực để phô trì; khiển tật bệnh mau lành, thân thể khỏe mạnh. Ngưỡng trong Phật Thảnh chứng minh. Kinh dâng sở.

Phật lịch… Ngày …tháng …năm …

Đệ tử chúng con kính thành đang sở.

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808