Nguyên nhân Phật nói Chú Lăng Nghiêm

A nan bị nạn, Ngài chắp tay niệm Phật, hướng về Đức Chí-tôn cầu cứu ! Đức Phật biết A nan bị nạn, nên khi thọ trai xong không kịp thuyết pháp, liền trở về tịnh xá ngồi kiết già, nên đành phóng hào quang ấy có ngàn cánh, trên hoa sen có đức Hóa Phật ngồi kiết già, nói thần chú Lăng Nghiêm.

Theo lệ thường, mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy, là ngày mãn hạ, chư Tăng cùng trong tự tứ, để rửa sạch những hành vi lỗi lầm và những tư tưởng không tốt, giúp cho giới thể được thanh tịnh, vì trong ba tháng kết hạ an cư, chư Tăng đều thúc liễm thân tâm, trau giồi giới hạnh, tích công lũy đức, nên đến ngày mãn hạ, các hành Phật tử cư sĩ đều đua nhau sắm đủ các món trai diên, thỉnh như tăng đến cúng dường, để gieo trồng cội phúc.

Hôm ấy, nhằm ngày húy nhật của Tiên Hoàng, nên vua Ba-Tư-Nặc sắm đủ các món trân tu mỹ vị rất linh đình, rồi chính vua thân hành đến rước Phật và chư Tăng về cúng dường.

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

Cũng hôm ấy, các hành trưởng giả, cư sĩ đều sắm đủ thức cơm chay, cung thỉnh chư Tăng đến cúng dường. Phật bảo Ngài Văn thù chia ban, để đi đến từng nhà thọ cúng.

Trong lúc ấy, Ngài A nan vì đã chịu người thỉnh riêng trước, nên trở về chẳng kịp để dự vào hàng chúng Tăng thọ cúng.

Ngài mang bình bát đi vào thành, oai nghi, tề chỉnh, bộ điệu chẫm rãi, qua từng nhà một để khất thực. Với tâm bình đẳng, Ngài muốn làm phước điền cho tất cả mọi người, không phân biệt bậc quý phái hay hạng bình dân. Ngài chỉ mong gặp những người chưa biết làm phước, hôm nay phát tâm cúng dường, để họ được ương trồng hạt giống lành, đặng ngày sau hưởng quả.

Vì lòng từ bi bình đẳng không lựa chọn, nên Ngài tuần tự trải qua các xóm làng. Không may Ngài gặp nhà tín nữ ngoại đạo, tên Ma-Đăng-Già, dùng phép huyễn thuật là thần chú của Ta-Tỳ-Ca-La Tiên Phạm-thiên, bắt vào phòng, dùng đủ lời dịu ngọt, vuốt ve mơn trớn, ép uổng về tình duyên!

Tụng chú Lăng Nghiêm để phá trừ tà chú, cứu nạn.

A nan bị nạn, hết sức buồn rầu! Ngài chắp tay niệm Phật, hướng về Đức Chí-tôn cầu cứu ! Đức Phật biết A nan bị nạn, nên khi thọ trai xong không kịp thuyết pháp, liền trở về tịnh xá ngồi kiết già, nên đành phóng hào quang ấy có ngàn cánh, trên hoa sen có đức Hóa Phật ngồi kiết già, nói thần chú Lăng Nghiêm.

Phật bảo Ngài Văn thù đem thần chú ấy đi đến chỗ tên Ma-Đăng-gìa, để phá trừ tà chú, cứu nạn cho A nan.

Theo: phatgiao.org.vn

02473 000 808