Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Kinh

Ngũ Bách Danh Quán Âm là một quyển kinh nói về năm trăm đức hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Bộ kinh này không rõ xuất xứ, không có trong Đại Tạng Kinh, cũng không thấy đề cập trong Phật giáo các nước. Theo bi ký Phó Đại Sĩ ở chùa Song Lâm, Đông Dương có trích dẫn Kinh Đình Thủy: “Quán Thế Âm Bồ-tát, có năm trăm thân tại cõi Diêm-phù-đề, thị hiện đồng phàm để giáo hóa chúng sanh. Di-lặc Bồ-tát cũng có năm trăm thân ở cõi diêm phù, thị hiện vô số hình tướng để làm lợi ích chúng sanh” (Quán Âm Kinh Tiên Chú – Đinh Phúc Bảo)Vì vậy việc xác tín đức Quán Thế Âm Bồ-tát có năm trăm thân ở cõi Diêm-phù-đề là có thật. Không phải chỉ có năm trăm thân mà còn vô số thân khác nữa, như Kinh Phổ Môn có ghi: “Quán Thế Âm Bồ-tát dùng vô số hình tướng dạo chơi nơi cõi ta-bà để hóa độ chúng sanh”

Các đức hiệu tán dương đức Quán Thế Âm Bồ-tát trong Kinh đây, hoàn toàn được rút ra từ các kinh điển như Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Kinh Phổ Môn, Kinh Bi Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm…

Nội dung kinh này nhằm tán thán công hạnh lợi tha rộng sâu, bi nguyện độ sanh cùng khắp của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã được đề cập trong khắp các kinh điển nói về Ngài; ngoài ra kinh này cũng nói lên uy đức của ngài có thể sai khiển các vị Bồ-tát, thiện thần, bát bộ chúng trời người v.v…đến ủng hộ người trì chú; lại còn có thể diệt trừ tất cả ác nghiệp trọng tội, tăng trưởng các công đức thanh tịnh, cứu thoát chúng sanh đang bị đọa đày ở địa ngục A-tỳ, hoặc dẫn dắt chúng sanh tu tập nhanh chóng chứng đắc Vô thượng Bồ-đề; khiến cho chúng sanh thỏa mãn các điều hy cầu, có được đại an lạc nơi thế giới Ta-bà khổ đau này; lại khiến chúng sanh gieo trồng hạt giống đại thừa; phá trừ tất cả các ác nghiệp chướng, được đại thắng lạc…

Với lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sanh đang bị khổ đau, chìm đắm đọa đày trong biển sanh tử luân hồi, lực dụng thù thắng thị hiện nhiều phương chước, dạo đi trong khắp các cõi nước để cứu độ chúng sanh, với oai đức, thanh danh vang khắp mười phương các cõi nước không ai mà không biết, không ai mà không tán thán, đảnh lễ; với năng lực tự tại, tâm từ bi bình đẳng…Ngài đã được chư tổ kính ngưỡng mà biên nên thành quyển Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm này, để cho chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái, nhằm diệt trừ ác nghiệp khổ đau, đến bờ an vui giải thoát.

 Chúng tôi xin thành kính giới thiệu quyển kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm này đến tất cả quý Phật tử, những người hữu duyên kính tín Đức Quán Thế Âm Bồ-tát để mọi người cùng lễ bái tán thán, ngõ hầu được Đức Quán Thế Âm Bồ-tát từ bi hộ niệm, che chở, giúp chúng ta đoạn sạch phiền não nghiệp chướng, rũ bỏ oan khiên, sớm lên bờ giải thoát.

Vì ngôn từ cạn cợt, sức học kém cỏi, nên chúng con không sao tránh khỏi sai sót, thất kính khi phiên dịch và giới thiệu, ngưỡng mong chư tôn đức cùng các vị thức giả từ bi niệm thứ, chỉ chỗ sai sót để chúng con chỉnh sửa cho được tốt đẹp hơn.

Quý thầy muốn được nhận tài liệu miễn phí về khoa phạm vui lòng đăng ký dưới Form này

 

Mọi chi tiết quý thầy vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Việt Lạc
Chuyên cung cấp số lượng lớn các mẫu lòng sớ, khoa cúng, hịch, bài vị, bùa, kinh kệ, phần mềm viết sớ…
Địa chỉ: Số 84, Tổ Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Email: [email protected]
Hotline: 02473 000 808

02473 000 808